Make your own free website on Tripod.com

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια

 

·        Η σημερινή κατάσταση

 

Η παροχή ανώτατης εκπαίδευσης είναι προνόμιο του κράτους με

συνταγματική κατοχύρωση (άρθρο 16). Λογικό επακόλουθο είναι ότι η Ανώτατη Εκπαίδευση λειτουργεί μονοπωλιακά κι έτσι έχουμε ανυπαρξία ανταγωνισμού, χαμηλή ποιότητα σπουδών, γραφειοκρατία και δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία.

Επιπλέον γνώριμο είναι το φαινόμενο - που προκαλείται κυρίως απ' τη

μονοπωλιακή λειτουργία των Δημοσίων ΑΕΙ - της εγγραφής χιλιάδων νέων σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού με αντίστοιχη διαρροή συναλλάγματος και - κυρίως - εξαγωγή χρήσιμου πνευματικού δυναμικού. Η εικόνα συμπληρώνεται από την ασύδοτη δράση επιχειρηματιών του χώρου που καταφέρνουν να εγκλωβίζουν πολλούς σπουδαστές σε αμφίβολης ποιότητας "κέντρα" που σε μια νύχτα και

ανεξέλεγκτα βαπτίζονται "Παραρτήματα Ξένων Πανεπιστημίων" ή "Ιδιωτικά ΑΕΙ"

 

·        Τι προτείνουμε

 

· Το τελείως παράλογο μονοπώλιο του Κράτους στην Ανώτατη Εκπαίδευση πρέπει να καταργηθεί. Είναι κωμικοτραγικό να υπάρχει σε μια βαθμίδα που τελικά είναι καθαρά επιλογή του σπουδαστή και στις υπόλοιπες υποχρεωτικές να λειτουργεί ανταγωνισμός, Δημόσια και Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια. Η επόμενη Βουλή πρέπει να είναι Αναθεωρητική για το άρθρο 16, με δρομολόγηση των προβλεπομένων διαδικασιών από την τωρινή.

 

· Λειτουργία στο μεταβατικό στάδιο ευέλικτης επιτροπής Ακαδημαϊκών με αποφασιστικές αρμοδιότητες η οποία θα καθορίσει το πλαίσιο λειτουργίας και τις προϋποθέσεις ίδρυσης ιδιωτικών ΑΕΙ. Οι αποφάσεις της πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους μηχανισμούς εκείνους που θα καταστήσουν ανταγωνιστικά τα ΑΕΙ (πρόγραμμα σπουδών, μορφές εξέτασης, προϋποθέσεις εισαγωγής, κερδοσκοπία κ.λ.π.) και θα καταφέρουν να συγκρατήσουν το ρεύμα φοιτητικής μετανάστευσης και τις στρατιές των εγγραφόμενων στα "Παραρτήματα Ξένων ΑΕΙ".

 

· Αυστηρές προϋποθέσεις για το πρόσωπο των ιδρυτών Ιδιωτικών ΑΕI. Σαφώς και δεν μπορεί να επιτρέπεται στον οποιοδήποτε να ιδρύει Πανεπιστήμιο. Δεν θα επιτραπεί η μετατροπή τους σε ΠΑΕ, όπου βρίσκουν χώρο δράσης διάφοροι απίθανοι "επιχειρηματίες".

 

· Καθεστώς παρακολούθησης της λειτουργίας από την Επιτροπή Ακαδημαϊκών και δυνατότητα παρέμβασης, όπου κρίνεται επιβεβλημένη.

 

· Μέριμνα για τη δυνατότητα ίδρυσης από ΝΠΔΔ (Τοπική Αυτοδιοίκηση,

Εκκλησία κ.λ.π.) Πανεπιστημίων ενταγμένων σε τοπικές ανάγκες (Γεωργικές, Ναυτιλιακές, Τουριστικές Σχολές).

 

Συγκεκριμένα η ίδρυση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, συνεπάγεται τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

 

· Τα ιδρύματα αυτά δεν θα είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δηλαδή τα

δίδακτρα των φοιτητών θα επενδύονται στο ίδιο το Πανεπιστήμιο για την

βελτίωσή του. Τα κέρδη του επιχειρηματία-ιδρυτή θα είναι πχ. διαφήμιση, φοροαπαλλαγές, ανεύρεση στελεχών για τις επιχειρήσεις του κ.α.

 

· Θα διοικούνται από μια επιτροπή που θα αποτελείται από ακαδημαϊκούς, από κρατικά στελέχη και από στελέχη του ιδιώτη-επενδυτή και την οποία ο ιδιώτης δεν θα έχει πλειοψηφία ώστε να αποτρέπονται τυχόν αυθαιρεσίες.

 

· Το πρόγραμμα σπουδών θα είναι εναρμονισμένο στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς και ίσως αποτελέσει 'οδηγό' για βελτίωση των ξεπερασμένων προγραμμάτων σπουδών των κρατικών Πανεπιστημίων.

 

· Θα δοθεί προτεραιότητα στην ίδρυση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην

περιφέρεια ώστε να εμποδιστεί η συσσώρευση φοιτητών στην Αθήνα και για να αναπτυχθεί η περιφέρεια. Επίσης, ανάλογα με την περιοχή (νησί, γεωργική περιοχή κτλ.) θα ιδρυθούν ανάλογα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια.

 

· Το πιθανό πρόβλημα της ερήμωσης των Κρατικών Πανεπιστημίων στην

περιφέρεια λόγω των Ιδιωτικών στις μεγάλες πόλεις, θα αντιμετωπιστεί με βελτίωση των συνθηκών φοίτησης και διαβίωσης των φοιτητών των Κρατικών Πανεπιστημίων (μείωση κόστους ζωής, βελτίωση εστιών, ποιότητα καθηγητών κτλ.)

 

· Το πτυχίο των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων θα είναι ισότιμο με αυτό των

Κρατικών αλλά το γεγονός αυτό δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα υπερκορεσμού αφού στην ουσία οι απόφοιτοι των ιδιωτικών Πανεπιστημίων, θα αντικαταστήσουν τους μέχρι τώρα απόφοιτους ξένων Πανεπιστημίων ή Ιδιωτικών Πανεπιστημίων μεγάλου κύρους, που λειτουργούν ήδη στην Ελλάδα αλλά δεν είναι πλήρως αναγνωρισμένα από το κράτος.

 

· Η ίδρυση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων δεν θα επηρεάσει αρνητικά τα

Κρατικά, αλλά θα τα αναγκάσει να λειτουργήσουν όπως απαιτείται σήμερα, να αξιοποιήσουν τις πολύ μεγάλες δυνατότητες που έχουν και επιτέλους να εκμεταλλευτούν το κύρος που τους προσδίδει το γεγονός ότι είναι κρατικά.

 

· Η ίδρυση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων θα συνοδεύεται από μια αναδιοργάνωση των κρατικών, ώστε να μην έχουμε φαινόμενα όπως διαρροές καθηγητών στα Ιδιωτικά θα πρέπει να δοθούν στους Καθηγητές οι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε μέσω της διδασκαλίας αλλά παράλληλα και της έρευνας να βελτιωθούν τα Πανεπιστήμια αλλά και να αναδειχθούν οι ίδιοι και να μην αναζητήσουν αλλού 'στέγη'

 

· Θα μπορεί κάποιος που ενδιαφέρεται να αποκτήσει και άλλο πτυχίο σε

όσο το δυνατόν μικρότερο διάστημα, να το καταφέρει μέσω της φοίτησης σε Ιδιωτικά Πανεπιστήμια.