Make your own free website on Tripod.com

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 

1.     Ποιοι από τους παρακάτω συνδυασμούς κβαντικών αριθμών δεν είναι δυνατόν να υπάρξει: (3, 3, -3, -1/2), (4, 0, 0, -1/2), (2, 3, 0, -1/2) (2, 1, -1, +1/2), (1, 0, 0, -1/2); Δικαιολογήστε την απάντηση σας. Τι μας καθορίζει ο κάθε κβαντικός αριθμός;

2.     Σε ποια ομάδα ανήκουν τα στοιχεία με Α.Α. 11, 16, 25, 35;

3.     Αν υποτεθεί ότι σε παλαιότερη γεωλογική περίοδο είχε αποκατασταθεί η ισορροπία: CO2(g)+4H2(G)óCH4(g)+2H2O(g) με Kp=3*1022atm-4. Ποια η μερική πίεση του CO2 αν η μερική πίεση του υδρογόνου ήταν 1,5*10-3atm και του μεθανίου 1atm; Γιατί η σταθερά ισορροπίας εκφράζεται σε atm-4;

4.     Πότε είναι ΔΕ=q και πότε ΔΗ=q;

5.     Ποιοι είναι οι ηλεκτρονικοί τύποι και η γεωμετρία των υβριδισμένων τροχιακών που σχηματίζονται από ένα άτομο με s, p και s, p, d τροχιακά στη στοιβάδα του σθένους του;

6.     Χρησιμοποιώντας διαγράμματα μοριακών τροχιακών, περιγράψτε τους δεσμούς, την τάξη και ποια από τα ιόντα είναι παραμαγνητικά: Ο2, Ο2-, Ο2-. (Α.Α. 8).

7.     Πως λειτουργούν τα γαλβανικά στοιχεία; (Ορισμός, καθορισμός ανόδου και καθόδου.). Ποιες σχέσεις συνδέουν τα μεγέθη ΔG0, ΔΕ0, Κ μιας οξειδωαναγωγικής αντίδρασης;

8.     Το CaCO3 εμφανίζεται σε δυο μορφές: ως αραγωνίτης ο οποίος είναι ορθορομβικός και ως ασβεστίτης που είναι εξαγωνικός. Σχεδιάστε το ορθορομβικό και το εξαγωνικό πλέγμα (Bravais). Τι σχέση υπάρχει ανάμεσα στις ακμές και τις γωνίες της στοιχειώδους κυψελίδας για τα δυο πλέγματα;

9.     Κατά την δόμηση των στοιχείων Α, Β, Γ και Δ το τελευταίο ηλεκτρόνιο εισέρχεται αντίστοιχα σε υποφλοιό: α) P, όπου υπάρχουν ήδη άλλα 5 ηλεκτρόνια, β) S, όπου υπάρχει ήδη άλλο 1  ηλεκτρόνιο He, γ) P, όπου υπάρχουν ήδη άλλα 3 ηλεκτρόνια VI, δ) d, όπου υπάρχει ήδη άλλο 1 ηλεκτρόνιο ΙΙΒ.

10. Περιγράψτε με λίγα λόγια όλους τους χημικούς δεσμούς που γνωρίζεται με παραδείγματα.

11. Επίδραση της θερμοκρασίας στην ταχύτητα των χημικών αντιδράσεων. Μπορούμε αυξάνοντας την θερμοκρασία να επιβραδύνουμε την ταχύτητα μιας χημικής αντίδρασης.

12. Εντός 60ml ύδατος διαλύονται 10gr NH4Cl. Η διαλυτότητα του NH4Cl στη θερμοκρασία αυτή είναι 25gr. Ποσά γραμμάρια NH4Cl πρέπει να προστεθούν για να γίνει το διάλυμα κεκορεσμένο; Να εκφραστεί η διαλυτότητα σε γραμμομοριακό κλάσμα και σε συγκέντρωση % κατά βάρος. (Α.Α. 14, 35.5)

13. Χρήση σχεδιασμός σιφωνίου, προχοίδας και ογκομετρικού κυλίνδρου. Τι θα συμβεί κατά την προσθήκη διαλύματος CO3-2 α) σε διάλυμα θειικού χαλκού και β) σε διάλυμα του συμπλόκου που παρασκευάσατε, και χαρακτηρίστε το σύμπλοκο που παρασκευάσατε από άποψη σταθερότητας.

14. Ποσά ml διαλύματος υδροχλωρικού οξέος 1,18gr/ml και περιεκτικότητας 38% κ.β. απαιτούνται για την παρασκευή 500ml διαλύματος 0,1N HCl; Τι ονομάζουμε ισοδύναμο και τι τελικό σημείο σε μια ογκομέτρηση;

15. Σε ένα διάλυμα το οποίο περιέχει ιόντα Ni-2 προστίθενται περίσσεια διαλύματος NH3 τι θα συμβεί: Κατά την επίδραση των  κατωτέρω διαλυμάτων σε μέρη του ληφθέντος, τι παρατηρείται και δικαιολογήστε τις παρατηρήσεις σας σε κάθε περίπτωση α) θέρμανση του διαλύματος, β) προσθήκη διαλύματος NaOH και γ) προσθήκη διαλύματος NH4Cl. Πως ονομάζεται και πως δρα ο δείκτης κατά τον προσδιορισμό της σκληρότητας του νερού;

16. Γιατί κατά την ογκομέτρηση διαλύματος Fe-2 με KΜnO4 χρειάζεται όξινο περιβάλλον;

17. Τι ενώσεις είναι οι ζεόλιθοι, τι οι κατιόντο- και ανιόντο- αναλακτικές ρητίνες και ποια η χρήση αυτών;

18. Περιγράψτε τις δομές του αδάμαντα και του γραφίτη και εξηγείστε τις ιδιότητες των δυο μορφών με βάση τις δομές τους.

19. Ποιοι είναι οι τρόποι περιγραφής της γεωμετρικής δομής των κρυστάλλων; Περιγράψτε περιληπτικά την πυκνότητα συσσώρευσης των σφαιρών.

20. Δώστε τον ορισμό του πρώτου νόμου της θερμοδυναμικής της κανονικής ελευθέρας ενέργειας σχηματισμού και του νόμου του Hess. Να υπολογιστούν τα ΔG0 και Κ στους 25 0C της αντίδρασης: Cl2(g)+2HI(g)Û2HCl(g)+I2(s). Δίδονται ΔG0HCl=-95,3 KJ/mole-1 και ΔG0σχ ΗΙ=1,3 KJ/mole-1

21. Πως ορίζονται τα οξέα και οι βάσεις κατά Lewis και πως κατά BronstedLowry. Δώστε από δυο παραδείγματα αντιδράσεων οξέος–βάσης για κάθε θεωρία.

22. Δείξτε πως επιδρά ο καταλύτης στη ενέργεια ενεργοποίησης με διάγραμμα.

23. Ποια η γεωμετρία και ο υβριδισμός του μορίου CCl4; (Α.Α. C=6, Cl=17)

24. Δώστε σκαριφήματα των τροχιακών ενός ατόμου για n=1,2 και 3.

25. Δώστε ένα ενεργειακό διάγραμμα για  d-τροχιακά των Fe(H2O)6-3 και  Fe(CN)6-3 και υποδείξτε τον αριθμό των ασύζευκτων d-ηλεκτρονίων για το καθένα.

26. Ποια παρατήρηση οδήγησε τον Mendelejef στην δημιουργία του περιοδικού συστήματος; Τι είναι περίοδος και τι ομάδα; Δώστε τον ορισμό των στοιχείων μεταπτώσεως; Ποια η απαγορευτική αρχή του Pauli και ο κανόνας του Hund. Δώστε παραδείγματα.

27. Χρησιμοποιώντας διαγράμματα μοριακών τροχιακών περιγράψτε τους δεσμούς την τάξη και τις μαγνητικές τους ιδιότητες των: B2, C2, N2, N2-.

28. Σχολιάστε μέσα σε λίγες γραμμές το δεσμό υδρογόνου. Εξηγείστε με βάση το δεσμό υδρογόνου τα ακόλουθα: α) η πτητικότητα των υδριδίων HF, H2O, NH3 είναι πολύ μικρότερη από τα αντίστοιχα HCl, H2S, PH3, β) το HF είναι κατά πολύ ασθενέστερο των αντιστοίχων των άλλων αλογόνων.

29. Στοιχειώδεις κυψελίδα έχει ακμές a¹b¹c και τις γωνίες α=β=ψ=900 και μια άλλη έχει αντίστοιχα a=b¹c και a=b=900, c=1200. Σε ποιο κρυσταλλικό σύστημα ανήκουν; Σχεδιάστε τα κρυσταλλικά πλέγματα.

30. Δώστε τον ορισμό της θερμοδυναμικής ενθαλπίας και εντροπίας. Η κανονική ελευθέρα ενέργεια της αντίδρασης: 2HIóH2+I2 έχει τιμή ΔG0=2636 J/mole-1. Υπολογίστε τη σταθερά ισορροπίας.

31. Ποιες είναι οι χαρακτηριστικές ιδιότητες ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων;

32. Θετική, αρνητική και μηδενική επικάλυψη ατομικών τροχιακών.

33. Ποια είναι η γεωμετρία και ο υβριδισμός του μορίου BF3;

34. Με ποια εμπειρική σχέση συνδέεται η σταθερά ταχύτητας μιας αντίδρασης με την ενέργεια ενεργοποίησης;

35. Να γραφτεί η εξίσωση Schrodinger και να εξηγήσετε τι συμβολίζει η ψ και η ψ2.

36. Για να λάβει χώρα μια χημική αντίδραση π.χ. μεταξύ NO3 και O3, τα μόρια αυτά μπορούν να συγκρουστούν κατά οποιονδήποτε τρόπο. Τι είναι στερεοχημικός παράγοντας και τι ενέργεια ενεργοποίησης;

37. Ποιος είναι ο υβριδισμός στο σύμπλοκο SnO4 (τετραεδρικό) και SnCl6-2 (οκταεδρικός); Ποιος είναι ο αριθμός των ασύζευκτων ηλεκτρονίων και ο υβριδισμός στα σύμπλοκα: Co(NH3)-3 χαμηλού spin , Cr(NH3)-3, και  CoF6-3 υψηλού κινδύνου;

38. Τι είναι ταινία σθένους και τι ταινία αγωγιμότητας στα διαγράμματα ενέργειας ενός κρυστάλλου; Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να υπάρχουν για να υπάρξει ηλεκτρική αγωγιμότητα;

39. Να γραφτεί η εξίσωση Herst και να αποδείξετε την μετατόπιση της σταθεράς ισορροπίας μιας χημικής αντίδρασης ανάλογα με τις τιμές των συμβόλων.

 

 

 

                                                       ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

τμήματος Γεωλογίας

                                                        πρώτη και καλύτερη