Make your own free website on Tripod.com

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ

 

 

Ø   ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

Όλες οι προσλήψεις του μόνιμου και του εποχιακού προσωπικού στο Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα γίνονται με βάση το Νόμο 2190 (Φ.Ε.Κ. 28 Α'/94).
Η προκήρυξη των θέσεων δημοσιεύεται από την υπηρεσία που προσλαμβάνει προσωπικό στον ημερήσιο τύπο και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η επιλογή γίνεται από την υπηρεσία και η ορθότητα
και νομιμότητά της ελέγχεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).
Για τα Ερευνητικά Κέντρα (Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. - ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., κ.λπ.) ισχύει ο Νόμος 1268/82 με τις τροποποιήσεις που έχει στο μεταξύ υποστεί.
Η πρόσληψη στη Μέση Εκπαίδευση(Καθηγητές) γίνεται μετά από επιτυχία σε γραπτό πανελλήνιο

διαγωνισμό που προκηρύσσεται.

 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ


Υπουργείο Γεωργίας (Δ/νση Γεωλογίας- Υδρολογίας,  Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, κ.λπ.)
Υπουργείο Ανάπτυξης
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης  (Γεν. Γραμματεία Φυσικών Καταστροφών, κ.λπ.)
Υπουργείο Παιδείας: Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό), Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Καθηγητές)
Υπουργείο Πολιτισμού (Εφορία Σπηλαιολογίας, κ.λπ.)
Περιφέρειες (Δ/νση Xωροταξίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Υδατικών Πόρων, κ.λπ.)
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Ο.Τ.Α.
Ι.Γ.Μ.Ε.
Δ.Ε.Η.
Ο.Α.Σ.Π.
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

 

ΕΠΟΧΙΑΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ


Υπουργείο Γεωργίας
Υπουργείο Ανάπτυξης
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Γεν. Γραμματεία Φυσικών Καταστροφών κ.λπ., Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Ο.Τ.Α.)
Υπουργείο Πολιτισμού (Εφορία Σπηλαιολογίας, κ.λπ.)
Ι.Γ.Μ.Ε.
Δ.Ε.Η.
Ο.Α.Σ.Π.
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
Υπουργείο Παιδείας
Ανώτατη Εκπαίδευση: Επιστημονικοί συνεργάτες σε ερευνητικά προγράμματα με συμβάσεις έργου. Συνήθως προσλαμβάνονται άτομα που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό ή βρίσκονται σε διαδικασία απόκτησής του.

 

 

Ø  ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 

Συνήθως η πρόσληψη του ενδιαφερόμενου γίνεται από την εταιρία μετά από κατάθεση βιογραφικού σημειώματος και προσωπική συνέντευξη.


Τεχνικές και εργοληπτικές εταιρίες
Μεταλλεία
Λατομεία
Μελετητικά γραφεία
Εργαστήρια αναλύσεων

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ


Μελετητές ή εργολήπτες

Λόγω της μεγάλης σπουδαιότητας του συγκεκριμένου επαγγελματικού χώρου, γίνεται εκτενής αναφορά παρακάτω στους τομείς δραστηριότητας που μπορεί ο συνάδελφος να επιλέξει καθώς και στη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για να αποκτήσει το πτυχίο που επιθυμεί.
Εργαστήρια αναλύσεων (Νερού - εδάφους)

 

 

Μελετητής ή εργολήπτης;

 

Η δυναμικότητα που παρουσιάζει σήμερα ο τομέας των μελετών και των εργοληψιών καθώς επίσης και η ελπιδοφόρα προοπτική του μας υποχρεώνει να εξετάσουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια το είδος, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ένας νέος συνάδελφος προκειμένου να γίνει μελετητής ή εργολήπτης.

Τα κοινά σημεία

Ο γεωτεχνικός θα πρέπει να επιλέξει αν προτιμά να γίνει μελετητής ή εργολήπτης γιατί ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να αποκτήσει ταυτόχρονα και τις δύο ιδιότητες.

Για να γίνει κάποιος μελετητής ή εργολήπτης ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Διαδικασία απόκτησης πτυχίου – Ενέργειες

1. Πρέπει να έχει κάνει απαραίτητα εγγραφή στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
2. Πρέπει να κάνει εγγραφή στο Τ.Ε.Β.Ε. που είναι ο ασφαλιστικός φορέας των ιδιωτών
3. Πρέπει να κάνει έναρξη επαγγέλματος στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα ανήκει η επαγγελματική στέγη
4. Πρέπει να συμπληρώσει τα δικαιολογητικά που θα του χορηγήσει η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα αποστείλει

 

 

Μελετητής

 

Για να γίνει ένας γεωτεχνικός μελετητής πρέπει να έχει περάσει χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) χρόνων από τη λήψη του πτυχίου του.

Γίνεται μελετητής με πτυχίο Α' τάξης μετά την εγγραφή του στο Μητρώο Μελετητών.

Αυτή πραγματοποιείται μετά τη συμπλήρωση και κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών που προμηθεύεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Ο γεωτεχνικός έχει δικαίωμα να επιλέξει μέχρι 2 κατηγορίες μελετών από αυτές που ορίζει το Π.Δ. 541/78 για τον κλάδο στον οποίο ανήκει.
Μετά τη λήψη του μελετητικού πτυχίου μπορεί να συμμετέχει σε δημοπρασίες και να αναλαμβάνει και να εκπονεί μελέτες που προκηρύσσονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νσεις Τεχνικών

Υπηρεσιών των Νομών, ΤΥΔΚ) και αφού δημοσιευθούν στο Ενημερωτικό Δελτίο του Τ.Ε.Ε..

 

 

Κατηγορίες μελετών

Σύμφωνα με το Π.Δ. 541/78, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, έχουν θεσπιστεί 27 κατηγορίες μελετών που αφορούν τους γεωτεχνικούς.

Για τους Γεωλόγους έχουν θεσπιστεί οι εξής κατηγορίες μελετών:

1.   Χωροταξικές Μελέτες

2.   Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές

3.   Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες

4.   Περιβαλλοντικές ΜελέτεςΕργολήπτης

 

Για να γίνει ένας γεωτεχνικός εργολήπτης πρέπει να έχει περάσει χρονικό διάστημα τριών (3) χρόνων από τη λήψη του πτυχίου του.
Γίνεται εργολήπτης με πτυχίο Α' τάξης μετά την εγγραφή του στο Μητρώο Κατασκευαστών
Αυτή πραγματοποιείται μετά τη συμπλήρωση και κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών που προμηθεύεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

 

Κατηγορίες

 

Οι Γεωλόγοι μπορούν να εκπονούν τα έργα σηράγγων και γεωτρήσεων.

 

 

 

ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε